Regulamin

„Fit Fun Club” w Słupcy  

Wstęp

 1. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia, określonych w ofercie.
 2. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.
 3. Po przyjściu do klubu „FitFunClub” należy zgłosić się do recepcji w celu okazania ważnego karnetu, karty członkowskiej MultiSport lub sms’a od posiadaczy OK SYSTEM.
 4. Przed wykupieniem karnetu ćwiczący powinien poinformować obsługę lub instruktora o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 5. Osoba chcąca korzystać z siłowni, powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.

Korzystanie

 1. Z siłowni mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, które posiadają ważny karnet, kartę członkowską Programu MultiSport oraz aktywne konto w OK SYSTEM
 2. Osoby małoletnie ,które ukończyły lat 16, mogą korzystać z siłowni za zgodą pisemną  wyrażoną przez ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych
 3. .Osoby korzystające z siłowni obowiązuje odzież sportowa i czyste obuwie sportowe. Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
 4. Klienta zobowiązuje się do każdorazowej dezynfekcji sprzętu użytego do treningu środkami dezynfekującymi dostępnymi w siłowni w wyznaczonych miejscach
 5. Zbędną odzież wierzchnią oraz torby należy pozostawić w szatni.
 6. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę.
 7. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z ich zaleceniem oraz z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sali i sprzętu.
 8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora lub recepcji w celu pokazania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu.
 10. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stojakach.
 11. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 12. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze siłowni.
 13. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

 Składki i opłaty

 1. Karnet wystawiony na dany okres (od-do) musi być wykorzystany w określonych ramach czasowych.
 2. Nowy klient nabywający karnet w cenie regularnej ( obowiązującej na podstawie aktualnego cennika) ma możliwość uzyskania statusu stałego klienta, jeśli płatności są uiszczane systematycznie przez 3 miesiące bez przerw między płatnościami.
 3. Aby zachować status stałego klienta, a co za tym idzie preferencyjną cenę karnetu – przerwa w płatnościach nie może być dłuższa niż 2 miesiące
 4. Klienci uiszczający płatność za karnet w kwocie 99zł I 79zł – to klienci, którzy są klubowiczami od początku istnienia klubu,– w tym przypadku przerwa między płatnościami może wynosić maxymalnie 2 tygodnie. Jeśli okres przerwy jest dłuższy klubowicz przechodzi na cenę ustaloną w cenniku promocyjnym przypisaną stałym klientom.
 5. Osoba posiadająca karnet, który nie jest opłacony, nie ma prawa do korzystania z klubu.
 6. Przez cały okres ważności karnetu, korzystać z niego może tylko jedna i ta sama osoba.
 7. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 8. Użytkownik Programu MultiSport musi posiadać aktywną kartę członkowską , która daje mu prawo do wypożyczenia na czas treningu kluczyka do szafki oraz skorzystania z usług Fit Fun Club.
 1. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły w wysokości 100 % wartości szkody.

 Inne postanowienia

 1. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 2. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, odpowiedzialna jest obsługa siłowni.
 3. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać.
 4. Grupy zorganizowane, organizacje lub instytucje mogą korzystać z siłowni po uprzednim zawarciu umowy z klubem.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo rehabilitacyjnych.
 6. Na terenie siłowni zabrania się używania słów wulgarnych oraz hałaśliwego zachowywania się.
 7. Opiekun siłowni ma prawo usunąć z obiektu lub odmówić prawa wstępu do pomieszczeń siłowni osobom
  nie przestrzegającym regulaminu lub naruszającym powszechnie obowiązujące normy lub zasady współżycia społecznego.
 8. Osoba usunięta z siłowni zostaje pozbawiona prawa członkostwa w klubie i dalszego korzystania z siłowni.
 9. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania klubu.
 10. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.